اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو بسترن

قیمت بسترن

نحوه نمایش

قیمت بسترن B50F

1393-1396
150 میلیون تومان

قیمت بسترن B50

1392-1393
178 میلیون تومان

قیمت بسترن B30

1396-1399
530 میلیون تومان