اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو فیات

قیمت فیات

نحوه نمایش

قیمت فیات سی ینا

1388-1389
69 میلیون تومان

قیمت فیات 500

2014-2015
465 میلیون تومان