اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو سانگ یانگ

قیمت سانگ یانگ

نحوه نمایش

قیمت سانگ یانگ اکتیون

2009-2013
0 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ کوراندو

2015
0 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ اکتیون اسپورت

2015-2016
130 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ چیرمن

2004-2007
186 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ کوراندو

2007
248 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ اکتیون

2014-2015
300 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ تیوولی

2016-2018
385 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ کایرون

2010-2012
387 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ رکستون

2012
527 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ رکستون W

2013-2014
697 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ رکستون G4

2018
930 میلیون تومان

قیمت سانگ یانگ

نام خودرو بازار (تومان)