اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت موتور سیکلت باجاج

قیمت باجاج

نحوه نمایش

قیمت باجاج پالس یوجی فور

1388-1395
9 میلیون تومان

قیمت باجاج پالس 135

1393-1394
11 میلیون تومان

قیمت باجاج باکسر 150

1396-1397
17 میلیون تومان

قیمت باجاج پالس NS150

1395-1397
23 میلیون تومان

قیمت باجاج پالس 220

1392-1395
24 میلیون تومان

قیمت باجاج اونجر 220

1391-1395
29 میلیون تومان

قیمت باجاج پالس NS200

1393-1398
40 میلیون تومان

قیمت باجاج پالس RS200

1395-1397
41 میلیون تومان