اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی فرمان هیدرولیک

واژگان فنی | فرمان هیدرولیک

فرمان هیدرولیک

فشار هیدرولیکی که با کمک موتور ایجاد میشود به راننده امکان میدهد با نیروی کمی فرمان را بچرخاند