اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی NM

واژگان فنی | NM

NM

میزان نیرویی که بتواند یک جسم 

واحد گشتاور یا همان torque ا 1 متر حرکت دهد و با واحد نیوتن متر بیان میشود. 1 نیوتن برایر 100 گرم است.در اتومبیل NM واحد گشتاور و یا قدرت چرخش موتور است.