اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی CABRIO

واژگان فنی | CABRIO

CABRIO

اتومبیلهایی که 2+2 نفر ظرفبت سرنشین داشته و سقف اتومبیل باز شونده باشد.