اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی DSTC

واژگان فنی | DSTC

DSTC

Dynamic Stability and Traction Control

این سیستم همراه با سیستمهای آنتی پاتیناژ یا همان ضد هرز گردی کار میکند