اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی HATCHBACK

واژگان فنی | HATCHBACK

HATCHBACK

اتومبیلی که صندوق با شیشه عقب یکپارچه باشد و روی آن چراغهای Stop قرار گرفته باشد.