اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی NIGHT VISION

واژگان فنی | NIGHT VISION

NIGHT VISION

سیستم دید در شب.در صورت دید کم در شب راننده را از موانع موجود مطلع میکند.