اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی Oversteer

واژگان فنی | Oversteer

Oversteer

به سر خوردن قسمت عقب اتومبیل گفته میشود