اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی SEDAN

واژگان فنی | SEDAN

SEDAN

اتومبیلهایی که 4 در دارند و از ستون C تا عقب بر آمده و موازی با زمین است.