اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی SLS

واژگان فنی | SLS

SLS

سیستمی که ارتفاع اتومبیل را به صورت اتوماتیک تنظیم میکند و در اتومبیلهای RoadOff استفاده میشود.