اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی TRC

واژگان فنی | TRC

TRC

(Traction Control System) سیستم کنترل نیروی ترکشن برای بهبود عملکرد خودرو در مسیرهای لغزنده