اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی TURBO

واژگان فنی | TURBO

TURBO

سیستمی که با فشرده کردن هوا باعث ورود هوای بیشتر به موتور میشود و با افزایش میزان هوای ورودی قدرت موتور افزایش میابد. پروانه توربو توسط گازهای خروجی از اگزوز چرخانده میشود