اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی Twin Spark

واژگان فنی | Twin Spark

Twin Spark

استفاده از یک جفت شمع برای هر سیلندر که باعث احتراق بهتر ترکیب سوختی میشود و همچنین با کاهش زمان احتراق تراکم نیز افزایش میابد.Alfa romeo و بنز از این سیستم استفاده میکنند.