اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی WHEELBASE

واژگان فنی | WHEELBASE

WHEELBASE

(فاصله محور) فاصله بین مرکز چرخهای جلو تا مرکز چرخهای عقب.