اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی fuel cell

واژگان فنی | fuel cell

fuel cell

با واکنش بین هیدروژن و اکسیژن برق تولید می شود و موتور برقی اتومبیل از برق تولید شده استفاده میکند.