اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی BAS

واژگان فنی | BAS

WHEELBASE

(فاصله محور) فاصله بین مرکز چرخهای جلو تا مرکز چرخهای عقب.

BAS

سیستمی که در ترمزهای آنی فشار داخل هیدرولیک ترمز را زیاد کرده و باعث پخش یکسان قدرت ترمز به چرخها میشود