اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی CBC

واژگان فنی | CBC

CBC

Cornering Brake Control

در بسیاری از اتومبیلهای bmw مورد استفاده است و جزو سیستمهای ایمنی فعال محسوب میشود. وظیفه  حفظ پایداری اتومبیل در هنگام ترمز در پیچ است. چون در پیچ سرعت  چرخهای داخل و خارج پیچ با هم متفاوت هستند پس باید فشار ترمز این چرخها هم تفاوت داشته باشد. CBC توسط سنسورهای مربوطه سرعت هر چرخ را محاسبه کرده و میزان فشار ترمز را برای هر چرخ مشخص میکند.