اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی COUPE

واژگان فنی | COUPE

COUPE

تومبیلهایی که بین ستون A و C سقف فلزی دارند و فضایی برای تعداد 2+2 نفر سرنشین داردن .در بعضی از این نوع اتومبیلها ظرفیت سرنشین بیشتر است.