اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی HUD

واژگان فنی | HUD

HUD

Heads-up Display

این سیستم برای اولین بار در هواپیماهای جنگنده استفاده شد و به راننده امکان میدهد از روی شیشه جلوی اتومبیل اطلاعات اتومبیل را ببیند. این سیستم توسط یک پروژکتور اطلاعات را روی شیشه جلو منعکس میکند