اینجا هستید: صفحه اصلی واژگان فنی VSC

واژگان فنی | VSC

VSC

( Vehicle Stability Control)  سیستم کنترل پایداری خودرو برای کنترل بهتر اتومبیل