اینجا هستید: صفحه اصلیجستجو

LEXUS

مشخصات و قیمت خودرو

1240 میلیون تومان

لکسوس ES350 2013

2700 میلیون تومان

لکسوس RX200 T 2017-2018

1240 میلیون تومان

لکسوس GS 2014-2015

883 میلیون تومان

لکسوس IS 250 2014-2015

3100 میلیون تومان

لکسوس LX570 2012-2013

1250 میلیون تومان

لکسوس RX350 2010-2013

930 میلیون تومان

لکسوس RX350 2007-2009

1240 میلیون تومان

لکسوس LS 2008-2011

620 میلیون تومان

لکسوس SC430 2009

620 میلیون تومان

لکسوس GS 2008

800 میلیون تومان

لکسوس ES 250 2013-2015

620 میلیون تومان

لکسوس ES 350 2008-2011

558 میلیون تومان

لکسوس IS 2009-2013

620 میلیون تومان

لکسوس CT200 2012-2016